รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง

Vice President for Ongkharak Campus and Physical Development
Assistant Professor Acting 2nd LT.Dr.Kittikoon Rungruang

Tel:02-649-5000 ext.21016  E-mail : kittikoo@g.swu.ac.th

   
           
   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล

Assistant to the President for Ongkharak Campus and Physical Development
Assistant Professor Woraphon Aramrussamekul, MD.

Tel : 02-649-5000 ext.21014     E-Mail : voraphol@g.swu.ac.th

   
           
   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด

Assistant to the President for Ongkharak Campus and Physical Development
Assistant Professor Dujduen Sriramatr, MD.

Tel : 02-649-5000 ext.21016     E-Mail : dujduan@g.swu.ac.th

   
           
    ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ
นายอินทนนท์ จั่นนิลลา

Director of Physical Development
Tel : 02-649-5000 ext.15201     E-Mail : intanon@g.swu.ac.th
   
           

 

 

นายนิพนธ์ พารา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Audiovisual academics
(หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12122
E-mail : niphon@g.swu.ac.th

นายสายฝน ขุนเศรษฐี
นักจัดการงานทั่วไป
General management
(หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15200
E-mail : saipfon@g.swu.ac.th

นายอนุสรณ์ สังข์เฟื่อง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Audiovisual academics   
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกอาคารและโสตทัศนูปกรณ์)   หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12127
E-mail : arizabeath@gmail.comBuilding and Audiovisual Department
แผนกอาคารและโสตทัศนูปกรณ์

           
           

นายพรสิทธิ์ พ่วงปิ่นเพชร์
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
E-mail : 
pornsit@g.swu.ac.th

นายบัญชา สังข์รัมย์
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15926
E-mail : 
bunchas@g.swu.ac.th

 

นายนำชัย บรรพบุรุษ
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15926
E-mail : 
@g.swu.ac.th

           
         

 

           
           

Environment Department
แผนกสิ่งแวดล้อม 

           


นายภูวนัย นายไชยสิทธิ์
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15200
E-mail : 
poovanai@g.swu.ac.th

นางสาวนิตยา นีรสิงห์ ณ อยุธยา
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail : 
nittayan@g.swu.ac.th    

นางสาววิภา บุญศิริ
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail : 
vipa@g.swu.ac.th  

           

นางลำเจียก ดวงกลาง
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail : 
lamjiek@g.swu.ac.th    

นางนพพร กีรติวิทยากร
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail : 
noppron@g.swu.ac.th    

นายยุทธณา ชลคีรี
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail : 
yuttanach@g.swu.ac.th  

           
         

 

           
           
           


 

 

นายพชรพล คุ่มจั่น                                            พนักงานบริการ
Service

(หัวหน้างานการจัดการขนส่งและความปลอดภัย) 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15202
E-mail : manus@g.swu.ac.th

นายชวลิต อินธนู                            ช่างเครื่องยนต์
Mechanic
(หัวหน้าแผนกการจัดการขนส่ง) 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203
E-mail : chavarit@g.swu.ac.th

นายปัญญาณัฏฐ์ ศรีสวรรค์                            พนักงานบริการ
Service
(หัวหน้าแผนกความปลอดภัย) 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12139
E-mail : panyanat@g.swu.ac.th

 

Transportation department
แผนกการจัดการขนส่ง

           
           

นายมาโนช เพ็ชรเอี่ยม                      ผู้ปฏิบัติงานช่าง
mechanic worker
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15202
E-mail : manotch@g.swu.ac.th 

นายสาธิต กีรติวิทยากร                พนักงานพิมพ์
Printing staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15202
E-mail : sathitk@g.swu.ac.th  
 

นายกิตติศักดิ์ วิทนา                         พนักงานบริการ
Service

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail : kittisakv@g.swu.ac.th    

           

นายธนัชพันธ์ แซ่หลิ่ม                      พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail : thanatphan@g.swu.ac.th 

นายทองดี พงษ์พล                        พนักงานขับรถยนต์
Driver
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail : thongdee@g.swu.ac.th   

นายอุทัย อาภรณ์พงษ์                    พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15202
E-mail : outhai@g.swu.ac.th

           

นายวสันติ ฤทธิ์รอด                          พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail
vasanr@g.swu.ac.th  

นายสมคิด สว่าง                            พนักงานขับรถยนต์
Driver
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail : somkids@g.swu.ac.th
  

นายประชา สีใจ                              พนักงานขับรถยนต์
Driver
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail : prachas@g.swu.ac.th

           

นายณรงค์เดช ปานนาค                  พนักงานขับรถยนต์
Driver
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail : narongdat@g.swu.ac.th
  

 

 

   

 

Safety department
แผนกความปลอดภัย

           
           

นางสาวยุพิน แสงนอก                    พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
General document service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12139
E-mail : uupin@g.swu.ac.th 

นายบุญชอบ แสงจันทร์ฉาย            พนักงานทั่วไป                                 General staff                                หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12139
E-mail : boonchob@g.swu.ac.th
    

นายรังสรรค์ รุ่งสกุล                      พนักงานบริการ
Service

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12139
E-mail : rangsan@g.swu.ac.th
    

 

นายผดุง สุขเกษม
วิศวกรวิชาชีพ
Engineer
(รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษา)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15890
E-mail : padung@g.swu.ac.th

นางสาวลลิตา สิงห์ทอง
วิศวกรวิชาชีพ
Engineer
(หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและวางแผนพัฒนา)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12144
E-mail :
lalitas@g.swu.ac.th

นางสาวอังศดา สวนงาม
นักจัดการงานทั่วไป
General management
(หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาและซ่อมแซม)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12144
E-mail :
angsada@g.swu.ac.thBuilding and Utilities Department 

Engineering and Development Planning Department
แผนกวิศวกรรมและวางแผนพัฒนา

นายพงศ์พันธุ์ ปิยัสสพันธุ์
สถาปนิก
Architect
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12144
E-mail :
pongpan@g.swu.ac.th
นายชานนท์ พบวารี
นักวิชาการช่างศิลป์
Artist
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12144
E-mail :
chanon@g.swu.ac.th

นายเอกรินทร์ งาผักแว่น
วิศวกรวิชาชีพ
Engineer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12144
E-mail :
aekkarin@g.swu.ac.th

           
 

 

 

Development and maintenance department
แผนกบำรุงรักษาและซ่อมแซม

           

นายวัชกร อัษฎาวุธโชตินันท์
วิศวกรวิชาชีพ
Engineer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
E-mail : watchakorn@g.swu.ac.th

 นายอนันต์ กีรกิวิทยากร
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15926
E-mail : anank@g.swu.ac.th

นายเสรี รักษาพล
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15926
E-mail : seree@g.swu.ac.th
 

           
นายศิริพงษ์ ศิริ
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15926
E-mail : siripongs@g.swu.ac.th
           

 

 

นางสุพิชชา ฤกษ์หิรัญโชติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Supplies Specialistt
(หัวหน้างานงานบริการและสนับสนุนองค์กร) 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15995
E-mail : somsrile@g.swu.ac.th

 

 

 

 

       

นางเยาวเรศ ใหลอุดม
นักจัดการงานทั่วไป
General management
(หัวหน้าแผนกธุรการ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12142
E-mail : yaovarat@g.swu.ac.th

นางสาวขวัญใจ สินล้าน
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Specialisttnt
(หัวหน้าแผนกพัสดุ)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12135
E-mail : khwanjai@g.swu.ac.th

นางสาวภรธิดา นิรมลเดชา
นักวิชาการเงินและบัญชี

Finance and Accounting Officer
(หัวหน้าแผนกการเงิน)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12131
E-mail : porntida@g.swu.ac.th

 

Administrative department
แผนกธุรการ

           
           

นางสาวบุศรา สราคำ
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12129
E-mail : busaras@g.swu.ac.th
 

นางสาวธนวรรณรินทร์ ฐานะวุฒิ
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12136
E-mail : wanidata@g.swu.ac.th    
  

นางสาวขวัญใจ สายแวว
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12130
E-mail : khuanjai@g.swu.ac.th  
   

           

นางสาวสุธามาศ หาญทนงค์
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15992
E-mail : suthamas@g.swu.ac.th 

นายยิ่งยง หทัยวิกรม
พนักงานทั่วไป
General Administrative Officer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail : yingyongh@g.swu.ac.th    

 

 

 

Finance department  
แผนกการเงิน

           
           

นางสมาพร ขุนเศรษฐี
นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12131
E-mail : samapornk@g.swu.ac.th  

นางสาววรรณวิภา ฤกษ์หิรัญโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12131
E-mail : vanvipa@g.swu.ac.th 

 

    

           

 

Supplies department  
แผนกพัสดุ

           
           

นางสาวณัฐริญา จิตรีขาน
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Specialistt
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12128
E-mail : 
nattariya@g.swu.ac.th  

นางวรรณศิริ คนเจน
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Specialistt
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15995
E-mail : wannasirik@g.swu.ac.th  

นางสาวดุจเดือน ดวงชะอุ่ม
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Specialistt
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15995
E-mail : dujduand@g.swu.ac.th 

           
นางพรนภราษ์ สังข์รัมย์
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12141
E-mail : aunchaleeso@g.swu.ac.th