รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร

   

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

   

    ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ
    นายอินทนนท์ จั่นนิลลา

   

 

ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

แผนกอาคารและสาธารณูปโภค
     

 

   
           
 

วิศวกรเครื่องกล
นายวัชกร อัษฎาวุธโชตินันท์

 ติดต่อ : 15889

 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายอนุสรณ์ สังข์เฟื่อง

 ติดต่อ : 12127

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาย

 ติดต่อ : 15889

           
 

ช่างไฟฟ้า
นายบัญชา สังข์รัมย์

 ติดต่อ : 15926

 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายกนกศักดิ์ ชมศิริ

 ติดต่อ : 12000

 

ช่างเทคนิค
นายเสรี รักษาพล

 ติดต่อ : 15926

           
 

ช่างเทคนิค
นายศิริพงษ์ ศิริ

 ติดต่อ : 15926

 

ช่างเทคนิค
นางพรนภราษ์ สังข์รัมย์

 ติดต่อ : 12141

 

ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายอนันต์ กีรกิวิทยากร

 ติดต่อ : 15926

           
 

พนักงานพิมพ์ดีด
นายสุรพล จารุสาร

ติดต่อ : 12141

       
           
แผนกสิ่งแวดล้อม
     

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
นายสายฝน ขุนเศรษฐี

 ติดต่อ : 15200

   
           

ผู้ปฏิบัติงานช่าง
นายภูวนัย นายไชยสิทธิ์

 

พนักงานบริการ
นางสาวนิตยา นีรสิงห์ ณ อยุธยา

ติดต่อ : 12143

 

พนักงานบริการ
นางสาววิภา บุญศิริ

 

           

พนักงานบริการ
นางลำเจียก ดวงกลาง

 

พนักงานบริการ
นางนพพร กีรติวิทยากร

 

พนักงานบริการ
นายยุทธณา ชลคีรี

 

           

พนักงานบริการ
นายปัญญา สายโคตร

 

พนักงานบริการ
นางสุภาพ ประเสริฐสังข์

 

พนักงานบริการ
นางทองสุข ทองพันธุ์

 

           

พนักงานบริการ
นางวรรณภา จันทร์บุ

 

 

 

 

   
           

 

 

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12122
 E-mail : niphon@g.swu.ac.th

       

หัวหน้าแผนกอาคารและสาธารณูปโภค
นายผดุง สุขเกษม


 วิศวกรชิชาชีพ
 Engineer

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15890
 E-mail : padung@g.swu.ac.th


 

 

       

 นายวัชกร อัษฎาวุธโชตินันท์

 นักจัดการงานทั่วไป
 General management

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :  

 
 

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 Audiovisual academics

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :     

       
 

 
 

 นักจัดการงานทั่วไป
 General management

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :  


 

 นักจัดการงานทั่วไป
 General management

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :     

 
 

 ผู้ปฎิบัติงานช่าง
 Technician

  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :  

 
 

 ผู้ปฎิบัติงานช่าง
 Technician

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :    

       

 
 

 ผู้ปฎิบัติงานช่าง
 Technician

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :    

 
 

 ผู้ปฎิบัติงานช่าง
 Technician

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :     


 

 พนักงานบริการ
 Service

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :    

 
 

 พนักงานบริการ
 Service

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :    

 

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
นายสายฝน ขุนเศรษฐี

 นักจัดการงานทั่วไป
 General management

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15200
 E-mail : saipfon@g.swu.ac.th


 

 

       
 

 
 

 พนักงานบริการ
 Service

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :     

 

 
 

 พนักงานบริการ
 Service

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :     

       
 


 

 พนักงานบริการ
 Service

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :    

 

 
 

 พนักงานบริการ
 Service

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :     

 

 
 

 นักจัดการงานทั่วไป
 General management

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :    

 

 
 

 นักจัดการงานทั่วไป
 General management

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :     

       


 

 นักจัดการงานทั่วไป
 General management

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :     

 
 

 นักจัดการงานทั่วไป
 General management

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
 E-mail :