ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เทพสาธร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

นายอินทนนท์  จั่นนิลลา

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ

 

 

                     

 

 

นายนิพนธ์  พารา

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ :12122

    

นายผดุง   สุขเกษม

หัวหน้าแผนกอาคารและสาธารณูปโภค

เบอร์ติดต่อ :  15890

 

นายสายฝน  ขุนเศรษฐี

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ : 15200

 

                     

 

 

นายพชรพล  คุ้มจั่น

หัวหน้างานการจัดการขนส่งและความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ : 15202

 

นายชวลิต  อินธนู

หัวหน้าแผนกการจัดการขนส่ง

เบอร์ติดต่อ : 15688

 

นายปัญญาณัฏฐ์  ศรีสวรรค์

หัวหน้าแผนกความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ : 12139

 

 

 

นายอินทนนท์  จั่นนิลลา

รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษา

เบอร์ติดต่อ : 15201

 

น.ส.ลลิตา  สิงห์ทอง

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและวางแผนพัฒนา

เบอร์ติอต่อ : 12144

 

น.ส.อังศดา  สวนงาม

หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา

เบอร์ติดต่อ : 12144

 

บุคลากรแผนกบำรุงรักษา

 

 

นางสุพิชชา  ฤกษ์หิรัญโชติ

หัวหน้างานบริการและสนับสนุนองค์กร

เบอร์ติดต่อ : 15995

 

นางเยาวเรศ  ใหลอุดม

หัวหน้าแผนกธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 12142

 

น.ส.ขวัญใจ  สินล้าน

หัวหน้าแผนกพัสดุ

เบอร์ติดต่อ : 12135

 

น.ส.ภรธิดา  นิรมลเดชา

หัวหน้าแผนกการเงิน

เบอร์ติดต่อ : 12131