รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร

   

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

   

    ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ
    นายอินทนนท์ จั่นนิลลา

   

 


 
 

 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Audiovisual academics
(หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12122
E-mail : niphon@g.swu.ac.th

นายผดุง สุขเกษม
วิศวกรชิชาชีพ
Engineer
(หัวหน้าแผนกอาคารและสาธารณูปโภค)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15890
E-mail : padung@g.swu.ac.th

นายสายฝน ขุนเศรษฐี
นักจัดการงานทั่วไป
General management
(หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15200
E-mail : saipfon@g.swu.ac.thBuilding and Utilities Department 
แผนกอาคารและสาธารณูปโภค

           
           

ายวัชกร อัษฎาวุธโชตินันท์
วิศวกรวิชาชีพ
Engineer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
E-mail :  

นายอนุสรณ์ สังข์เฟื่อง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Audiovisual academics
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
E-mail :     

 

นายพรสิทธิ์ พ่วงปิ่นเพชร์
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15889
E-mail :     

           

นายบัญชา สังข์รัมย์
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15926
E-mail :  

นายกนกศักดิ์ ชมศิริ
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12000
E-mail :    

นายเสรี รักษาพล
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15926
E-mail : 

           

นายศิริพงษ์ ศิริ
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15926
E-mail :   

นางพรนภราษ์ สังข์รัมย์
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12141
E-mail :    

นายอนันต์ กีรกิวิทยากร
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15926
E-mail : 

           
           
           


Environment Department
แผนกสิ่งแวดล้อม 

           


นายภูวนัย นายไชยสิทธิ์
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15200
E-mail :  

นางสาวนิตยา นีรสิงห์ ณ อยุธยา
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail :     

นางสาววิภา บุญศิริ
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail :   

           

นางลำเจียก ดวงกลาง
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail :     

นางนพพร กีรติวิทยากร
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail :     

นายยุทธณา ชลคีรี
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail :   

           

นางวรรณภา จันทร์บุ
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail :     

นางสุภาพ ประเสริฐสังข์
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail :     

นางทองสุข ทองพันธุ์
พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143
E-mail :   

           
 

 

 

 

 

 

   
           


 

 

นายพชรพล คุ่มจั่น(หัวหน้างานการจัดการขนส่งและความปลอดภัย) 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15202
E-mail : manus@g.swu.ac.th

นายชวลิต อินธนู


(หัวหน้าแผนกการจัดการขนส่ง)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15688
E-mail : chavarit@g.swu.ac.th

นายปัญญาณัฏฐ์ ศรีสวรรค์


(หัวหน้าแผนกความปลอดภัย)
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12139
E-mail :  panyanat@g.swu.ac.th

 

Transportation department
แผนกการจัดการขนส่ง

           
           

นายมาโนช เพ็ชรเอี่ยม


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15202
E-mail :  

นายสาธิต กีรติวิทยากร


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15202
E-mail :   
 

นายกิตติศักดิ์ วิทนา


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail :     

           

นายธนัชพันธ์ แซ่หลิ่ม

พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail :  

นายทองดี พงษ์พล

พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail :    

นายอุทัย อาภรณ์พงษ์

พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15202
E-mail : 

           

นายวสันติ ฤทธิ์รอด

พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail
:   

นายสมคิด สว่าง

พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail
:   

นายประชา สีใจ

พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail : 

           

นายณรงค์เดช ปานนาค

พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail
:   

นายกระแสร์ ฤทธิ์รอด

พนักงานบริการ
Service
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail :   

   

 

Safety department
แผนกความปลอดภัย

           
           

นางสาวยุพิน แสงนอก


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12139
E-mail :  

นายบุญชอบ แสงจันทร์ฉาย


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail : 
   

นายรังสรรค์ รุ่งสกุล


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 
E-mail :