KM การจัดการความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

ถ้าไม่มีพลังงาน....
ถ้า... ถ้าคนชนบทไม่มีฟืนมาจุดไฟหุงข้าว..  ถ้าคนเมืองไม่มีน้ำมันมาเติมรถ..  ถ้าในบ้านเรากดสวิตช์แล้วไฟไม่ติด..ถ้าบริษัทห้างร้านใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะไฟฟ้า ติดๆ ดับๆ..  ถ้าแม่บ้านไม่มีก๊าซจุดไฟทำครัว..ถ้าคนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงๆ ขึ้นบ้านไม่ได้ เพราะ ลิฟต์ไม่ทำงาน..  ถ้าชาวนาไม่มีน้ำมันเติมรถไถ และรถอีแต๋น..ถ้าพ่อค้าแม่ขายหรือชาวบ้านร้านตลาดทำการค้าไม่ ได้ เพราะขนส่งสินค้าไม่ได้..ลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราคงอยู่กันอย่างยากลำบาก บ้านเมืองคงจะอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีพลังงาน 

พลังงานไม่ใช่น้ำมัน 

พลังงานไม่ใช่แค่น้ำมัน และในเวลาเดียวกัน น้ำมันก็ไม่ใช่พลังงานเพียงรูปแบบเดียว พลังงานเป็นคำไทยที่ผสมกันขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ "พลัง" และ "งาน" หมายถึงพลังต่างๆที่นำ มาใช้ให้เกิดเป็นงาน ดังนั้นพลังงานจึงไม่ใช่มาจากเพียงแค่น้ำมันที่ใช้เติมให้รถวิ่งได้ แต่หมายถึง พลังงานหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ถ่าน ฟืน และยังรวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดงานได้อีก เช่น ลม (เอามาหมุนกังหันวิดน้ำเข้านา หรือเอามาปั่นไฟ) หรือแสงอาทิตย์ (เอามาต้มน้ำให้ร้อน หรือเอามาผลิตพลังไฟฟ้าโดยตรง) 

พลังงานมีกี่อย่าง 
พลังงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานใช้แล้วหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันว่าพลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน รวมทั้งหินน้ำมัน ทรายน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าใช้แล้วหมดก็ เพราะหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานพวกนี้ปกติแล้วจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาใช้ตอนนี้ ก็ เก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ได้ในอนาคต บางทีจึงเรียกว่าพลังงานสำรอง 

เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารควบคุม

             เพื่อให้การใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม โดยร่วมแรงร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก  การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี  รู้เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานและสามารถการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดคุณภาพ อ่าน ทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม