Suparat Chana
/ Categories: ข่าวสาร

ส่วนพัฒนากายภาพ ตรวจความเรียบร้อยงานลู่วิ่งรอบสนามกีฬากลาง มศว ก่อนจะเปิดให้บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งสำหรับออกกำลังกาย และเพื่อการเรียนการสอน ต่อไป

Previous Article ส่วนพัฒนากายภาพรับสมัครวิศวกรวิชาชีพ
Print
17

x