Suparat Chana

เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการแนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

งานแก้ไขโครงสร้างอาคาร 8 ชั้น ให้ถูกต้อวตามกฎหมายกำหนด
ถอดบทเรียนปัญหาการวิบัติในงานวิศวกรรมโยธา
ประสบการณ์งานยกอาคาร
เทคนิคการดำเนินงานก่อสร้าง (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา)

Previous Article โครงการปรับปรุงร้านขายของที่ระลึก มศว (SWU Shop)
Next Article บรรยากาศโครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2562
Print
531