Suparat Chana
/ Categories: ข่าวสาร

ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการ "ซ้อมอพยพหนีไฟอาคารส่วนกลาง ประจำปี พ.ศ.2561"

Previous Article ส่วนพัฒนากายภาพ ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มศว จัดโครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"
Print
14

x