แบบฟอร์มการขอใช้บริการ 

 

อาคารและสถานที่
ระบบสาธารณูปโภค
   
 การขอใช้สถานที่  การขอใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรม
 การขอยืมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ขนย้าย  ยืมเครื่องมือตรวจวัดพลังงาน
   แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม
 การขอดูบันทึกcctv  ประกาศอัตราค่าสาธารณูปโภค
   
ห้องเรียน และห้องประชุม
บัตรจอดรถ
   
 เงื่อนไขการขอใช้ห้อง  บุคลากรขอมีบัตรจอดรถยนต์
 การขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์(เพิ่มเติม)  บุคลากรต่ออายุบัตรจอดรถยนต์
 การขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ผู้ปกครองขอมีบัตรจอดรถยนต์
 จองห้องประชุม  ผู้ปกครองต่ออายุบัตรจอดรถยนต์
   บุคลากรขอมีบัตรจอดรถจักรยานยนต์

อาคารสถานที่