การจัดการความรู้

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์สำหรับนิสิตจัดกิจกรรม


การให้บริการยืมวัสดุ-อุปกร์เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิต


 

 


 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง "การดำเนินการงานปรับปรุง / งานก่อสร้าง"


การดำเนินการงานปรับปรุง/งานก่อสร้าง


 

 


 


คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง "การบริหารจัดการอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี"

 
โครงการ /รายงานผล

 

กระบวนการจัดการองค์ความรู้

 


งานระบบขนส่งและระบบปรับอากาศ 

 งานรักษาความปลอดภัยในอาคาร 

 งานรักษาความสะอาดภายในอาคาร

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดการขนส่งและความปลอดภัย


หลักปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 


หลักปฏิบัติการมีบัตร และสต๊กิเกอร์
เข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัย

 


หลักปฏิบัติในการดูแลพื้นที่มหาวิทยาลัย
 


หลักปฏิบัติในการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
 

 

แผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนป้องกันน้ำท่วม

 

แผนป้องกันแผ่นดินไหว (อาคารสูง)

แผนป้องกันอัคคีภัย

แผนรองรับฝุ่นละออง PM2.5