การจัดการความรู้

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง "การบริหารจัดการอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี"

 
โครงการ /รายงานผล

 

กระบวนการจัดการองค์ความรู้

 


งานระบบขนส่งและระบบปรับอากาศ 

 งานรักษาความปลอดภัยในอาคาร 

 งานรักษาความสะอาดภายในอาคาร

 แผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนป้องกันน้ำท่วม

 

แผนป้องกันแผ่นดินไหว (อาคารสูง)

แผนป้องกันอัคคีภัย

แผนรองรับฝุ่นละออง PM2.5