การจัดการความรู้  

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง "การบริหารจัดการอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี"

 
โครงการ /รายงานผล

 

กระบวนการจัดการองค์ความรู้

 


งานระบบขนส่งและระบบปรับอากาศ 

 งานรักษาความปลอดภัยในอาคาร 

 งานรักษาความสะอาดภายในอาคาร