ปรัชญา

  • ปฏิบัติงานเพื่อความสะอาด สะดวก ปลอดภัย

ปณิธาณ

  • ส่วนพัฒนากายภาพ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัย มีความสะอาด สวยงาม และให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว ปลอดภัย

วิสัยทัศน์

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษาที่มีภูมิทัศน์ งดงาม อย่างมีอัตลักษณ์ ด้วยความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ปณิธาณ

  • เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย