• ปฏิบัติงานเพื่อความสะอาด สะดวก ปลอดภัย

 • ส่วนพัฒนากายภาพ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัย มีความสะอาด สวยงาม และให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีความคล่องตัว ปลอดภัย
   

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษาที่มีภูมิทัศน์ งดงาม อย่างมีอัตลักษณ์ ด้วยความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
   

 • ส่วนพัฒนากายภาพ รับผิดชอบดูแลการใช้อาคารสถานที่และรักษาความสะอาดอาคารส่วนกลาง ดูแลจัดการระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย การควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูงและแสงว่างพื้นที่ส่วนกลาง และระบบการสูบจ่ายน้ำประปา ดูแลระบบโทรศัพท์ภายในและสายนอก จัดการการใช้และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ออกใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค ดูแลควบคุมบริหารจัดการอาคารสูง การบำบัดน้ำเสีย ดูแลควบคุมการใช้ระบบโสตชุดประชุมในห้องประชุมและห้องเรียนอาคารส่วนกลาง ดูแลด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรักษาความปลอดภัย ให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมและงานพิธีการต่างๆ และออกแบบ ดูแลบำรุงรักษา ควบคุมการก่อสร้าง
   

 • เพื่อควบคุมดูแลการพัฒนาสภาพกายภาพให้เป็นไปตามแผนพัฒนาหลัก (Master Plan) ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมเสริมวิชาการ สมกับเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งให้แก่หน่วยงานและบุคลากร ในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • เพื่อให้การจราจร การใช้พื้นที่จอดรถ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการและมหาวิทยาลัย
 • เพื่อการดูแลรักษาให้มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน การใช้ชีวิตของบุคลากรนิสิต และผู้มาใช้บริการ
 • เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ในการเข้าใช้สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.