ภารกิจหลักของหน่วยงาน

  • ส่วนพัฒนากายภาพ รับผิดชอบดูแลการใช้และรักษาความสะอาดอาคารส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย การควบคุมสถานีไฟฟ้าการผลิตน้ำประปา ดูแลระบบโทรศัพท์ภายใน ควบคุมการใช้และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค การบำบัดน้ำเสีย ดูแลควบคุมการใช้ระบบสื่อชุดประชุมในอาคารส่วนกลาง รับผิดชอบการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรักษาความปลอดภัย ออกแบบและดูแลควบคุมการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อควบคุมดูแลการพัฒนาสภาพกายภาพให้เป็นไปตามแผนพัฒนาหลัก (Master Plan) ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมเสริมวิชาการ สมกับเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งให้แก่หน่วยงานและบุคลากร ในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อให้การจราจร การใช้พื้นที่จอดรถ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการและมหาวิทยาลัย
  • เพื่อการดูแลรักษาให้มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน การใช้ชีวิตของบุคลากรนิสิต และผู้มาใช้บริการ
  • เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ในการเข้าใช้สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.