คณะกรรมการประจำส่วนพัฒนากายภาพ  :  คำสั่ง                                                                                                      

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เทพสาธร)        ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด)        ที่ปรึกษา
3. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ (นายอินทนนท์  จั่นนิลลา) ประธานกรรมการ
4. นางสุพิชชา                          ฤกษ์หิรัญโชติ กรรมการ
5. นางเยาวเรศ                         ใหลอุดม กรรมการ
6. นายนิพนธ์                            พารา กรรมการ
7. นายสายฝน                          ขุนเศรษฐี กรรมการ
8. นายผดุง                              สุขเกษม กรรมการ
9. นายพชรพล                         คุ้มจั่น กรรมการ
10.นายปัญญาณัฏฐ์                  ศรีสวรรค์ กรรมการ
11.นายชวลิต                           อินธนู กรรมการ
12.นายมาโนช                         เพ็ชรเอี่ยม กรรมการ
13. นางสาวภรธิดา                   นิรมลเดชา กรรมการ
14. นางสาวขวัญใจ                   สินล้าน กรรมการ
15. นางสาวอังศดา                   สวนงาม กรรมการ
16. นางสาวลลิตา                     สิงห์ทอง กรรมการ
17. นางสาวธนวรรณนรินทร์       ฐานะวุฒิ กรรมการ
18. นางสาวขวัญใจ                   สายแวว กรรมการ
19. นางสาวสุธามาศ                 หาญทนงค์ กรรมการ