คณะกรรมการ / คณะทำงาน การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

 

คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำ

- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2563  

- คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรน้ำประจำหน่วยงาน ประจำปี 2563  

- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2561  

- คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรน้ำประจำหน่วยงาน ประจำปี 256 

 

คณะผู้ตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงาน

- คำสั่งแต่งตั้ง คณะผู้ตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562