นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561

           

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคมให้อยู่ ร่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพ มีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงและจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติ  คือ

          1. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          2. มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและลดความสูญเปล่าจากการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

          3. มหาวิทยาลัยจะจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทบทวนแผน และกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

          4. มหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับและนิสิตได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง

          5. มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนที่จำเป็น ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย

คลิกดูฉบับลงนาม