วาระการประชุม / รายงาน / มติที่ประชุม การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
 
วาระการประชุม

- ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานด้านการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
- ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานด้านการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุม 946 อาคารสำนักงานอธิการบดี     

รายงาน/มติ ที่ประชุม


- รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน ครั้งที่2/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559   
- รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำ ครั้งที่2/2559 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59   
รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำ ปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มีนาคม 2559