งานบริการด้านสถานที่และภูมิทัศน์

ขั้นตอนการขอใช้บริการต่างๆ

1.ขั้นตอนการขอใช้อาคาร และสถานที่จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

1.1 ตรวจสอบการขอใช้อาคาร และสถานที่ว่าสามารถใช้บริการได้ตามวัน เวลา ที่ต้องการใช้ได้หรือไม่ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 5200 หรือติดต่อโดยตรงที่ งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งแลความปลอดภัย

1.2 ส่งใบการขอใช้อาคาร และสถานที่ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการอย่างถูกต้อง มายังงานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย

1.3 แนบรายละเอียด ถ้าผู้ขอใช้บริการต้องการใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

1.4 การเปลี่ยนแปลงการขอใช้อาคาร และสถานที่ ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ

1.5 การขอยกเลิกการใช้อาคาร และสถานที่ ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อขอยกเลิกด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ

1.6 งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม บันทึกใบขอใช้อาคาร และสถานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่ออนุญาตการขอใช้อาคาร และสถานที่ พร้อมสำเนาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. ขั้นตอนการขอใช้อาคาร และสถานที่จากหน่วยงานภายนอก

2.1 ตรวจสอบการขอใช้อาคาร และสถานที่ ว่าสามารถใช้บริการได้จามวัน เวลา ที่ต้องการใช้ได้หรือไม่ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 – 2260-0135 หรือติดต่อโดยตรงที่ งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย

2.2 ยืนเอกสารการขอใช้อาคาร และสถานที่ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการอย่างถูกต้อง

2.3 งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม บันทึกใบขอใช้อาคาร และสถานที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่ออนุญาตการขอใช้อาคาร และสถานที่ พร้อมสำเนาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์

3.1. ส่งใบขอใช้บริการขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมรายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์อย่างถูกต้อง มายังงานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย

3.2. งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม บันทึกใบขอใช้ขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่ออนุญาตให้ดำเนินการ

3.3. การขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่ขอบริการ

3.4. งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ออกใบสั่งงานการขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อให้ปฏิบัติงานขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์

3.5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานรับใบสั่งงานการขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ ที่งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อไปปฏิบัติงาน

3.6. ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบการปฏิบัติงานการขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ว่าถูกต้องตามต้องการหรือไม่พร้อมลงนามรายชื่อการขอใช้บริการในใบสั่งงานพร้อมรายละเอียดอื่นๆ

3.7. บุคลากรปฏิบัติงานขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ส่งใบสั่งงาน คืนที่งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม พร้อมลงนามชื่อผู้ปฏิบัติงาน

3.8. งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมบันทึกการปฏิบัติงาน พร้อมกำกับหมายเลขลำดับ และจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร

4.ขั้นตอนการให้บริการจัดเตรียมสถานที่

4.1.ส่งใบขอใช้บริการการจัดเตรียมสถานที่ พร้อมรายละเอียดในการจัดเตรียมสถานที่(ผังการจัดเตรียมสถานที่) และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ พร้อมชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานของผู้ขอใช้บริการที่จะต้องติดต่อประสานงาน

4.2.งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม บันทึกใบการขอจัดเตรียมสถานที่ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่ออนุญาตให้ดำเนินการ

4.3. การขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการขอจัดเตรียมสถานที่ ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่ขอใช้บริการ

4.4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานการจัดพร้อมสถานที่มารับใบสั่งงานพร้อมรายละเอียดต่างๆเพื่อดำเนินการตัดเตรียมสถานที่

4.5. ผู้ขอใช้บริการการจัดเตรียมสถานที่ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเตรียมสถานที่ พร้อมลงนามการขอใช้บริการในใบสั่งงานพร้อมรายละเอียดอื่นๆ

4.6. บุคลากรปฏิบัติงานการจัดเตรียมสถานที่ ส่งใบสั่งงานการจัดเตรียมสถานที่ ที่งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม พร้อมลงนามชื่อผู้ปฏิบัติงาน

4.7. งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมบันทึกการปฏิบัติงาน พร้อมกำกับหมายเลขลำดับ และจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร

5.ขั้นตอนการให้บริการยืมวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์

5.1. ส่งใบขอใช้บริการยืมวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ พร้อมรายละเอียดการยืมวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่างถูกต้อง มายังงานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย

5.2. งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม บันทึกใบขอยืมวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่ออนุญาตให้ดำเนินการ

5.3. การขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการยืมวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่ขอบริการ

5.4. งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ออกใบสั่งงานการขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อให้ปฏิบัติงานขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ไปที่หน่วยงานที่ขอยืม

5.5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานรับใบสั่งงานการขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ขอยืม ที่งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อไปปฏิบัติงาน

5.6. ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบจำนวนวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ว่าถูกต้องตามต้องการหรือไม่พร้อมลงนามรายชื่อการขอใช้บริการยืมวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์

5.7. บุคลากรปฏิบัติงานขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ขอยืม คืนที่งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม พร้อมลงนามตรวจรับ3.8. งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมบันทึกการขอยืมวัสดุ-อุปกรณ์และครุภัณฑ์ พร้อมกำกับหมายเลขลำดับ และจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร