งานจัดการขนส่ง ให้บริการยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง สําหรับผู้บริหาร หน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน กิจกรรม นิสิต บุคลากรและนิสิต นอกจากนั้น ยังให้บริการรถโดยสารสวัสดิการและเครื่องจักรกล ทะเบียนยานพาหนะ และการประกันภัยรถยนต์ งานรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่และอาคาร ส่วนกลาง ได้แก่การอํานวยการผ่านเข้าออกบริเวณประตูมหาวิทยาลัยทุกประตูการอํานวยความสะดวกด้าน การจราจรบริเวณทางแยกดูแลและรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ และอาคารส่วนกลางที่ได้รับ มอบหมาย และประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความ ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ