งานจราจรและรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และจัดการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ และอาคาร ส่วนกลาง ได้แก่การอํานวยการผ่านเข้าออก    บริเวณประตูมหาวิทยาลัยทุกประตูการอํานวยความสะดวกด้าน การจราจรบริเวณทางแยกดูแล และรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ และอาคารส่วนกลางที่ได้รับ มอบหมายและ  ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความปลอดภัย   ต่อทรัพย์สิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ