ที่ตั้ง                             :     ส่วนพัฒนากายภาพ  อาคารสำนักงานอธิการบดี 3   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                         114  สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ                   :      จันทร์ - ศุกร์         เวลา   08.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์/แฟกซ์             :      02 - 259 9838

Call Center                :      02 - 649 5000  ต่อ 12200

เว็บไซต์                        :      http://phydo.op.swu.ac.th

เฟซบุ๊ก                        :      https://www.facebook.com/PhysDOSWU

 

          งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างาน     โทร. 12122

แผนกอาคารและสาธารณูปโภค     โทร.  15890  ,  15889

แผนกสิ่งแวดล้อม    โทร.   15200  ,  12143

 

      งานการจัดการขนส่งและความปลอดภัย

     

หัวหน้างาน   โทร. 15202

แผนกการจัดการขนส่ง   โทร.  15688  ,  15203

แผนกความปลอดภัย     โทร.   12139

 

          งานพัฒนาและบำรุงรักษา

หัวหน้างาน       โทร. 12144

แผนกพัฒนาและบำรุงรักษา   โทร.  12144

แผนกวิศวกรรมและวางแผนพัฒนา โทร.   12144

      งานบริการและสนับสนุนองค์กร

หัวหน้างาน    โทร.   15995

แผนกธุรการ   โทร.   12200   15992

แผนกพัสดุ      โทร.   12135   12128

แผนกการเงิน  โทร.   12131   15923

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด