ติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้ง                        : ส่วนพัฒนากายภาพ  อาคารสำนักงานอธิการบดี 3   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                114  สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110
เวลาทำการ              : จันทร์ - ศุกร์         เวลา   08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์/แฟกซ์       : 02 - 259 9838
Call Center             : 02 - 649 5000  ต่อ 12200
เฟซบุ๊ก                    : https://www.facebook.com/PhysDOSWU

 

โทรศัพท์สายใน

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม    
หัวหน้างาน โทร.12122
แผนกอาคารและสาธารณูปโภค โทร.15890 , 15889
แผนกสิ่งแวดล้อม โทร.15200 , 12143

งานการจัดการขนส่งและความปลอดภัย    
หัวหน้างาน โทร.15202
แผนกการจัดการขนส่ง โทร.15688 ,15203
แผนกความปลอดภัย โทร.12139

งานพัฒนาและบำรุงรักษา
หัวหน้างาน โทร.12144
แผนกพัฒนาและบำรุงรักษา โทร.12144
แผนกวิศวกรรมและวางแผนพัฒนา โทร.12144

งานบริการและสนับสนุนองค์กร
หัวหน้างาน โทร.15995
แผนกธุรการ โทร.12200 ,15992
แผนกพัสดุ โทร.12135 ,12128
แผนกการเงิน โทร.12131 , 15923

 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด