Search
× Search

บุคลากร

  • งานบริการและสนับสนุนองค์กร
  • งานพัฒนาและบำรุงรักษา
  • งานจัดการขนส่งและความปลอดภัย
  • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานบริการและสนับสนุนองค์กร


image
นางสาวขวัญใจ สินล้าน
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Specialisttnt
หัวหน้างานบริการและสนับสนุนองค์กร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12135
Administrative department

แผนกธุรการ

image

นางสาวบุสรา สราคำ
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12129

image

นางสาวสุธามาศ หาญทนงค์
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15992

image

นางสาวบุศรา สราคำ
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12129
E-mail : busaras@g.swu.ac.th 
    


image

นายพรสิทธิ์ พ่วงปิ่นเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12126

image

นางสาวยุพิน แสงนอก                   
พนักงานบริการ

Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15992

image

นายยิ่งยง หทัยวิกรม
พนักงานบริการ
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15992


 
Finance department  
แผนกการเงิน

image

นางสาวภรธิดา นิรมลเดชา
นักวิชาการเงินและบัญชี

Finance and Accounting Officer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15923

image

นางสมาพร ขุนเศรษฐี
นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15923
 
นางสาววรรณวิภา ฤกษ์หิรัญโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12131
E-mail : vanvipa@g.swu.ac.th 


image

นางสาววรรณวิภา ฤกษ์หิรัญโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

Finance and Accounting Officer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15923
    Supplies department  
แผนกพัสดุ

image

นางสาวณัฐริญา จิตรีขาน
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Specialistt
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15995image

นางสาวดุจเดือน ดวงชะอุ่ม
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Specialistt
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15995

image

นางวรรณศิริ คนเจน
นักวิชาการพัสดุ
Supplies Specialistt
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15995


งานพัฒนาและบำรุงรักษา


image

นายผดุง สุขเกษม
วิศวกรวิชาชีพ
Engineernt
รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15890
 Engineering and Development Planning Department
แผนกวิศวกรรมและวางแผนพัฒนา

image

นางสาวลลิตา สิงห์ทอง
วิศวกรวิชาชีพ

Engineer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12144
 

image

นายพงศ์พันธุ์ ปิยัสสพันธุ์
สถาปนิก
Architect

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12144

image

นางสาวบุศรา สราคำ
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12129
E-mail : busaras@g.swu.ac.th 
    
image
นายชานนท์ พบวารี
นักวิชาการช่างศิลป์
Art Academic

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12144

Maintenance and Repair Department
แผนกบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง

image

นายเอกรินทร์ งาผักแว่น
วิศวกรวิชาชีพ
Engineer
โทรศัพท์ภายใน : 12144

image

นายเสรี รักษาผล
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
โทรศัพท์ภายใน : 15926
นางสาววรรณวิภา ฤกษ์หิรัญโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12131
E-mail : vanvipa@g.swu.ac.th 


image

นายศิริพงษ์ ศิริ
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
โทรศัพท์ภายใน : 15926

image

นายอนันต์ กีรติวิทยากร
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Technician
โทรศัพท์ภายใน : 15926


    

งานจัดการขนส่งและความปลอดภัย


image

นายสายฝน ขุนเศรษฐี
นักจัดการทั่วไป
General managementt
หัวหน้างานจัดการขนส่งและความปลอดภัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203
 Transportation management department

แผนกจัดการขนส่ง 

image

นายชวลิต อินธนู
พนักงานบริการ
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203
 

image

นายมาโนช เพ็ชรเอี่ยม
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
Technician
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203

image

นางสาวบุศรา สราคำ
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12129
E-mail : busaras@g.swu.ac.th 
    


image

นายสาธิต กีรติวิทยากร
พนักงานพิมพ์
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203

image

นายกิตติศักดิ์ วิทนา                   
พนักงานขับรถยนต์
Driver staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203

image

นายธนัชพัธ์ แซ่หลิ่ม
พนักงานขับรถยนต์
Driver staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203

image

นายทองดี พงษ์พล
พนักงานขับรถยนต์
Driver staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203

image

นายอุทัย อาภรณ์พงษ์
พนักงานขับรถยนต์
Driver staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203

image

นายณรงค์เดช ปานนาค
พนักงานขับรถยนต์
Driver staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203

นางสาววรรณวิภา ฤกษ์หิรัญโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12131
E-mail : vanvipa@g.swu.ac.th Security department  
แผนกความปลอดภัย

image

นายณธกร คุ้มจั่น
พนักงานบริการ
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203


image

นางพรนภราษ์ สังข์รัมย์
พนักงานบริการ
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203

image

นายบุญชอบ แสงจันทร์ฉาย
พนักงานทั่วไป
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203

image

นายรังสรรค์ รุ่งสกุล
พนักงานบริการ
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15203


งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


image

นางเยาวเรศ ใหลอุดม
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12142
Environment department

แผนกสิ่งแวดล้อม

image

นางสาวธณวรรณวรินทร์ ฐานวุฒิ
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15992

image

นางสาวนิตยา นีรสงห์ ณ อยุธยา
พนักงานบริการ
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12143

image

นางสาวบุศรา สราคำ
นักจัดการงานทั่วไป
General management
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 12129
E-mail : busaras@g.swu.ac.th 
    


image

นางสาววิภา บุญศิริ
พนักงานบริการ
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15992

image

นางนพพร กีรติวิทยากร                  
พนักงานบริการ

Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15992

image

นางลำเจียก ดวงกลาง
พนักงานบริการ
Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15992

image

นายภูวนัย นาไชยสิทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

Service staff
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 15992

Building and Audiovisual Department
แผนกอาคารและโสตทัศนูปกรณ์

image

 นายอนุสรณ์ สังข์เฟื่อง
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 Academician audiovisual
 โทรศัพท์ภายใน : 12127

image

 นายนิพนธ์ พารา
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา( ชำนาญการ)
 Academician audiovisual(ex.)
 โทรศัพท์ภายใน : 12122
image

นายนำชัย บรรพบุรุษ
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
โทรศัพท์ภายใน : 15926

image

นายบัญชา สังข์รัมย์
ผู้ปฎิบัติงานช่าง
Technician
โทรศัพท์ภายใน : 15926
อาจารย์และบุคลากร web Tracking ipass
ส่วนพัฒนากายภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top