ข่าวสาร/ประกาศ/คำสั่ง

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามสำนักงาน และสถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Niphon Para 0 5

แจ้งดับกระแสไฟฟ้าตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

Niphon Para 0 43

ขอแจ้งแผนการดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เพื่อบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในแต่ละอาคาร ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15889

ประกาศ แนวปฏิบัติงานการก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

ประกาศส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Niphon Para 0 111

       ตามที่มีประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) ข้อ 5 ให้ทุกส่วนงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) การใส่หน้ากากอนามัย และมาตรการอื่นโดยยึดหลักการป้องกันโรคต่อไปโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนพัฒนากายภาพในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านการปรับปรุง ก่อสร้างและจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอให้บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยยึดหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2563

Suparat Chana 0 837

7 - 9 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

RSS
12