ข่าวสาร/โครงการพัฒนากายภาพ

ภาพบรรยากาศจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ริมคลองแสนแสบ : The Clean Road"

ภาพบรรยากาศจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ริมคลองแสนแสบ : The Clean Road"

Suparat Chana 0 728

ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ริมคลองแสนแสบ : The Clean Road" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทริวิโรฒ ประสานมิตร

บรรยากาศโครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2562

Suparat Chana 0 668

ส่วนพัฒนากายภาพ: ดำเนินการจัด โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23-24 พฤษาคม 2562

โครงการปรับปรุงร้านขายของที่ระลึก มศว (SWU Shop)

Suparat Chana 0 879

   โครงการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ ปีที่ 69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวม (อาคาร 14)

Suparat Chana 0 1082

   โครงการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ ปีที่ 69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

 

โครงการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์   ปีที่ 69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ