ข่าวสาร/ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ แนวปฏิบัติงานการก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

ประกาศส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Niphon Para 0 55

       ตามที่มีประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) ข้อ 5 ให้ทุกส่วนงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) การใส่หน้ากากอนามัย และมาตรการอื่นโดยยึดหลักการป้องกันโรคต่อไปโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนพัฒนากายภาพในฐานะผู้กำกับดูแลงานด้านการปรับปรุง ก่อสร้างและจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอให้บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยยึดหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ประกาศ งดใช้อาคารสถานที่และปรับเปลี่ยนเวลาเข้า - ออก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Niphon Para 0 136

     เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่และมีปัจจัยเสี่ยงในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดังนั้น จึงขอประกาศงดใช้อาคารสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. พื้นที่สนามกีฬากลาง (ห้ามวิ่งออกกำลังกาย)
  2. พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
  3. พื้นที่ใต้อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
  4. พื้นที่ใต้อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
  5. พื้นที่โถงใต้อาคารเรียนรวม (Learning Tower)
  6. พื้นที่โถงใต้อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14)
  7. พื้นที่ใต้โถงอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
  8. ปรับเปลี่ยนเวลาเข้า - ออก มหาวิทยาลัย เป็นตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 19.00 น.

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2563

Suparat Chana 0 778

7 - 9 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

โครงการปรับปรุงร้านขายของที่ระลึก มศว (SWU Shop)

Suparat Chana 0 1018

   โครงการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์ ปีที่ 69 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12