Search
× Search

ผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
image
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง 
      
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
image
ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด    


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
image
อ.ดร.เศรษฐา ศาสนนันทน์


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
image
 รศ.ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์   
ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนากายภาพ
imageนางสาวขวัญใจ สินล้าน

อาจารย์และบุคลากร web Tracking ipass
ส่วนพัฒนากายภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top