Search
× Search
image
image

พัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาหลัก (Master Plan) ของมหาวิทยาลัยเหมาะแก่การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมเสริมวิชาการ สมกับเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

image
  • ประวัติความเป็นมา
  • ภารกิจหลัก
  • วัตถุประสงค์

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัย จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยประกาศมหาวิทยาลัย  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนว่าสังกัดอยู่ในหน่วยงานส่วนใดแต่ก็ได้ดำเนินภารกิจตอบสนองวัตถุประสงค์ และความต้องการของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ภารกิจของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่งและความปลอดภัยมีความจำเป็นและมีภาระงานมากขึ้น  และในปี พ.ศ.2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนพัฒนากายภาพ" สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ด้านพัฒนากายภาพ สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบดูแลการใช้และรักษาความสะอาดอาคารส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ดูแลระบบโทรศัพท์ ควบคุมการใช้และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค การบำบัดน้ำเสียดูแลควบคุม การใช้ระบบสื่อชุดประชุมในอาคารส่วนกลาง รับผิดชอบการจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยและให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรักษาความปลอดภัย ออกแบบและดูแลควบคุมการก่อสร้าง

ภารกิจหลัก

ส่วนพัฒนากายภาพ รับผิดชอบดูแลการใช้อาคารสถานที่และดูแลจัดการระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย การควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูงและแสงว่างพื้นที่ส่วนกลาง และระบบการสูบจ่ายน้ำประปา ดูแลระบบโทรศัพท์ภายในและสายนอก จัดการการใช้และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ออกใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค ดูแลควบคุมบริหารจัดการอาคารสูง การบำบัดน้ำเสีย ดูแลควบคุมการใช้ระบบโสตชุดประชุมในห้องประชุมและห้องเรียนอาคารส่วนกลาง ดูแลด้านรักษาความสะอาดอาคารส่วนกลาง ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การจัดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรักษาความปลอดภัย ให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมและงานพิธีการต่างๆ และออกแบบ ดูแลบำรุงรักษา ควบคุมการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อควบคุมดูแลการพัฒนาสภาพกายภาพให้เป็นไปตามแผนพัฒนาหลัก (Master Plan) ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมเสริมวิชาการ สมกับเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ
2.เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งให้แก่หน่วยงานและบุคลากร ในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อให้การจราจร การใช้พื้นที่จอดรถ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการและมหาวิทยาลัย
4.เพื่อการดูแลรักษาให้มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน การใช้ชีวิตของบุคลากรนิสิต และผู้มาใช้บริการ
5.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ในการเข้าใช้สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
6.เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.

อาจารย์และบุคลากร web Tracking ipass
ส่วนพัฒนากายภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top